ՏՏ ոլորտի պետական աջակցություն

Վերջին տարիների ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվորեն զարգանում է և մնում է մեր երկրի տնտեսության համար ամենահեռանկարային ուղղություններից մեկը: Դրանով էլ բացատրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը նպաստելու Հայաստանի կառավարության ցանկությունը ։  Կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերը կնպաստեն բիզնեսի ակտիվացմանը և Հայաստանում նոր ներդրումների ներգրավմանը։ Երեվան, 17դեկտեմբերի, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում 2014թ.դեկտեմբերի 17-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց "տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում օժանդակության մասին"օրենքը: Սույն օրենքն ընդունվել է ՏՏ ոլորտում գործունեության որոշակի ասպեկտների իրավական ամրագրման նպատակով, ինչպես նաև ոլորտի մասնակիցների համար ստեղծել որոշակի արտոնություններ:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Սկզբում նշենք, որ սույն օրենքի իմաստով տեղեկատվական տեխնոլոգիաները համակարգչային հիմքով օգտագործվող տեխնոլոգիաների բոլոր տեսակներն են, մասնավորապես ծրագրային ապահովման, սպասարկման կամ կառավարման տեղեկատվական համակարգերը, ինչպես նաև բոլոր ձևաչափերով տեղեկատվությունը, այդ թվում ՝ տվյալների և պատկերների (շարժական և անշարժ) ստեղծման, փոփոխման, պահպանման, պաշտպանության, մշակման, փոխանցման և անվտանգ ստացման համար օգտագործվող տեղեկատվությունը:

Օրենքի համաձայն պետական աջակցությունը տրամադրվում է գործունեության հետեւյալ տեսակներին:

- ծրագրային ապահովում;

- խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում;

- համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն;

- տվյալների մշակում, տեղեկատվության տեղադրում ցանցում և հարակից գործունեություն;

-վեբ պորտալների հետ կապված գործողություններ;

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթական և հետազոտական ծրագրերի իրականացում:

Աջակցության իրավունքով օժտված են ձեռներեցության մի շարք սուբյեկտներ, որոնք պետք է համապատասխանեն որոշակի պահանջների ։  Աջակցություն են ստանում ձեռներեցության սկսնակ սուբյեկտները, ինովացիոն եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթական եւ հետազոտական ծրագրեր իրականացնող սուբյեկտները եւ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը խթանող կառույցները:

Աջակցությունը արտահայտվում է ՏՏ ոլորտի համար բարենպաստ ֆինանսական պայմանների ստեղծման, ներդրումների ներգրավման և արտաքին տնտեսական գործունեության խթանման գործում ։  Այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ստեղծում է ծրագիրը մշակող լիազորված մարմին:

Բացի այդ, սուբյեկտները կարող են օգտվել որոշ հարկային արտոնություններից, եթե սահմանված կարգով անցել են հավաստագրում ։  Հայաստանում ՏՏ ոլորտի մասնակիցները ենթակա են գրանցման հատուկ վարչական գրանցամատյանում, որը պետք է վարվի պետական լիազորված մարմնի կողմից:

Հավաստագրում անցնող կամ անցած սուբյեկտները պետք է համապատասխանեն մի շարք պահանջների:

1.հավաստագրում (սերտիֆիկացում) տեղի է ունենում ինքնակամ;

2.դրանք ստեղծվում են բացառապես ծրագրային ապահովման, համակարգչային տեխնոլոգիաների ոլորտում խորհրդատվական գործունեության, համակարգչային համակարգերի կառավարման, տվյալների մշակման, ցանցում տեղեկատվության տեղադրման, ինչպես նաև հարակից գործունեության, վեբ-պորտալների նկատմամբ գործունեության, կրթական և հետազոտական ծրագրերի իրականացման հետ կապված գործունեության իրականացման նպատակով:

3.դրանք չեն ստեղծվում ձեռնարկատիրության այլ սուբյեկտի վերակազմակերպման արդյունքում և չեն կարող լինել որևէ սուբյեկտի դուստր ընկերություն;

4.իսկ նրանց աշխատակիցները չեն գերազանցում 30 մարդ;

5.ՏՏ ոլորտում գործունեություն իրականացնող ՀՀ ռեզիդենտներին չեն կարող օտարել երկրորդ կետում նշված գործունեության տեսակների արդյունքները, բացառությամբ կրթական ծրագրերի իրականացման գործունեության:

Հավաստագրի գործողության ժամկետում հիմնական միջոցների օտարումը, ինչպես նաև համատեղ գործունեության վարման մասին պայմանագրի կնքումը, չի մտնում երկրորդ կետում նշված գործունեության տեսակների մեջ:

Հավաստագիրը տրամադրվում է սերտիֆիկացման խորհրդի կողմից։ Այն բաղկացած է 5 անդամից, և նրա գործառույթներն են սերտիֆիկատների ստացման դիմումների քննարկումն ու դրանց տրամադրման, փոփոխման կամ մերժման մասին որոշումների ընդունումը ։

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարկային կարգավորում Հայաստանում

ՏՏ ոլորտում հայ օրենսդիրը որոշում է կայացրել նվազեցնել հարկային բեռը բիզնեսի սուբյեկտների համար ։  Այն սահմանում է շահութահարկի զրոյական դրույքաչափ ձեռնարկատիրության սուբյեկտների համար, բացառելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թողարկումից ստացված եկամուտները համախառն եկամտի շրջանակներից: Սահմանված կարգով հավաստագրում անցած հարկային գործակալը (գործատուն) հավաստագրի գործողության ժամկետում աշխատողների աշխատավարձից եկամտային հարկը պետական բյուջե է փոխանցում 10% դրույքաչափով:

Հավաստագրված անձինք հավաստագրային խորհրդին իրենց գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններ են տրամադրում յուրաքանչյուր կիսամյակ ՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը:

ՏՏ ոլորտի մասնակիցներին օրենքի բոլոր պահանջներին համապատասխանելու դեպքում նրանք պետք է դիմեն լիազորված մարմին ՝ հավաստագիրը ձեռք բերելու համար ոչ ուշ, քան գրանցման օրվանից 3 ամիս հետո: Նրանց պետք է տրամադրել:

- դիմում;

- իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը;

- իր գործունեության նկարագրությունը և ուղղությունը;

- դիմում այն մասին, որ արտոնություններից օգտվելու ժամկետում հայտատուն զբաղվելու է միայն սույն օրենքով թույլատրված գործունեությամբ;

- հայտարարություն այն մասին, որ սուբյեկտի ստեղծումը հիմք չէ ձեռնարկատիրության և այլ սուբյեկտի լուծարման կամ վերակազմակերպման համար, և որ այն որևէ ընկերության դուստր ձեռնարկություն չէ;

- դիմողի կանոնադրական կապիտալում անձանց ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության վերաբերյալ տվյալներ;

- տեղեկանք աշխատողների քանակի և տվյալների վերաբերյալ: