ՀՀ ռեզիդենտի կարգավիճակի ձեռքբերում

Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ցանկանում է բնակվել Հայաստանում կամ ցանկանում է ընդհանուր կարգով ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, ապա նա առաջին հերթին պետք է ձևակերպի այն փաստաթղթերը, որոնք իրավունք կտան օրինական մնալ ՀՀ տարածքում և ստանալ կացության կարգավիճակ:

Կա 3 տեսակի կացության և բնակության կարգավիճակ:

- ժամանակավոր, որի դեպքում տրվում է ժամանակավոր ռեզիդենտ քարտ;

- մշտական, որի դեպքում տրվում է մշտական ռեզիդենտ քարտ;

- հատուկ, որի դեպքում օտարերկրացուն տրամադրվում է բնակության հատուկ անձնագիր:

Ժամանակավոր ռեզիդենտ քարտը տրամադրվում է 1 տարի ժամկետով: Այն ստանալու համար օտարերկրացուն անհրաժեշտ է ներկայացնել ապացույցներ, որ առկա է հետեւյալ հանգամանքներից:

-ուսուցում ՀՀ տարածքում գտնվող կրթական կազմակերպությունում;

-աշխատանքի թույլտվություն, որը տրամադրվում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով;

-ՀՀ քաղաքացու կամ Հայաստանի տարածքում օրինական հիմքերով գտնվող օտարերկրյա քաղաքացու հետ ամուսնության մեջ գտնվելու փաստը;

-ՀՀ քաղաքացու կամ ՀՀ-ում մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու հետ մերձավոր ազգակցական հարաբերությունների մեջ գտնվելու փաստը;

-ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում:

Ինչպես արդեն նշվեց, ժամանակավոր քարտը տրվում է 1 տարով, սակայն այդ քարտի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում անձը հնարավորություն ունի ամեն անգամ երկարաձգել ժամանակավոր կացության կարգավիճակը 1 տարով: Քարտի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումը լիազոր մարմին պետք է տրամադրվի դրա ավարտից ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ: Մշտական ռեզիդենտ քարտը տրվում է օտարերկրյա քաղաքացուն 5 տարի ժամկետով: Եվ նա ունի հնարավորություն ամեն անգամ թարմացնել այն նույն ժամկետում:

Մշտական բնակության կարգավիճակ տալու համար օտարերկրացուն անհրաժեշտ է ներկայացնել ապացույցներ հետևյալ հանգամանքների առկայության մասին:

-ՀՀ տարածքում մերձավոր ազգականների առկայության փաստը;

-ՀՀ տարածքում բնակարանով և ապրուստի աղբյուրով ապահովված լինելու փաստը;

Մշտական ռեզիդենտ քարտի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում' այն երկարաձգելու խնդրանքով ոչ ուշ, քան գործողության ժամկետը լրանալուց 30 օր առաջ: Հատուկ կացության կարգավիճակ տրվում է այն օտարերկրացիներին, ովքեր ծագումով հայ են կամ ՀՀ տարածքում իրականացնում են մշակութային կամ տնտեսական գործունեություն: Հատուկ կացության անձնագիրը տրամադրվում է 10 տարի ժամկետով:

ՀՀ տարածքում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ սահմանող փաստաթղթեր ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնել ՀՀ ոստիկանության լիազոր մարմին: Այդ դիմումի քննարկումից հետո որոշում է կայացվում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ տալու կամ այդ կարգավիճակի տրամադրումը մերժելու մասին 30-օրյա ժամկետում ։  Կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիները հաշվառվում են ոստիկանության լիազոր մարմնի կողմից: Հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ չէ դիմում ուղարկել ոստիկանության լիազոր մարմնին, իսկ եթե անձը գտնվում է արտասահմանում' դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկ: Հատուկ կացության կարգավիճակ տալու մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ Նախագահի կողմից: Այն վերջնական է և բողոքարկման ենթակա չէ։

Բնակության կարգավիճակ ստանալու մերժման հիմքերը:

-անձը վտարվել է Հայաստանից կամ նախկինում զրկվել է կացության կարգավիճակից, և նման որոշումների ուժի մեջ մտնելուց հետո չի անցել 3 տարի;

-անձը դատապարտվել է ՀՀ-ում ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը հանված կամ մարված չէ;

-կան հավաստի տվյալներ այն մասին, որ անձը նման գործունեություն է իրականացնում, հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության կազմակերպիչ կամ անդամ, որի նպատակներն են:

-պետական անվտանգությանը վնաս հասցնելը, սահմանադրական կարգը տապալելը, ՀՀ պաշտպանունակության թուլացումը;

-ահաբեկչական գործունեության իրականացում;

-սահմանով զենքի, զինամթերքի, պայթուցիկ նյութերի, ռադիոակտիվ նյութերի, թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի տեղափոխումը,

-մարդկանց թրաֆիքինգի իրականացում);

-այն տառապում է օրենքով սահմանված հիվանդություններից մեկից;

-նրա կողմից ՀՀ պետական անվտանգության լուրջ և հիմնավորված սպառնալիքներ կան;

-կացության կարգավիճակ ստանալու դիմումով դիմելիս Նա իր մասին տրամադրել է կեղծ տեղեկություններ կամ չի տրամադրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կամ առկա են տեղեկություններ այն մասին, որ նրա գտնվելը ՀՀ տարածքում այլ նպատակ ունի, քան նախատեսված է դիմումում;

-այն "օտարերկրացիների մասին" ՀՀ օրենքի խախտման պատճառով վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել, եւ այդ մասին որոշում կայացնելու պահից չի անցել մեկ տարի:

Ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու համար պետք է ներկայացվեն:

-դիմում;

-3 գունավոր լուսանկարներ 35 x 45 մմ չափսով;

- անձնագիր, անձնագրի պատճեն և նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը;

-ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու (երկարաձգելու) համար անհրաժեշտ հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթեր;

- առողջական վիճակի մասին տեղեկանք;

-պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:

ՀՀ տարածքում կացության հատուկ կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերի ցանկը:

- դիմում;

-ՀՀ տարածքում բնակվելու օրինականությունը հավաստող փաստաթղթեր-մուտքի վիզա, ռեզիդենտ քարտ, ՀՀ հատուկ կացության անձնագիր և այլն;

- ազգությամբ հայ լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ;

-Հայաստանի սահմաններում մշակութային և տնտեսական գործունեության իրականացումը հավաստող փաստաթուղթ;

-հայերեն թարգմանված և նոտարական կարգով վավերացված անձնագիր կամ ճամփորդական փաստաթղթեր;

-4 լուսանկար 35 x 45 մմ;

-Պետական տուրքի վճարման անդորրագիր