12.07.2019

Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան։ Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի։

Ավելին
12.07.2019

Պետական աջակցությակա գործունեության տեսակներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն աջակցություն է ցուցաբերում հետեւյալ բնագավառներում:

Ավելին
12.07.2019

Պարզեցված կարգով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությոուն ստանալը

Տարբերակում են ընդհանուր և պարզեցված ստանալու կարգեր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությոան:Դրանք տարբերվում են նյութերի դիտարկման ժամկետներով (ընդհանուր կարգով՝ 1 տարվա ընթացքում, իսկ պարզեցված կարգով ՝ մինչև 6 ամիս), հիմքերով, որոշում կայացնող սուբյեկտով և այլն: 

Ավելին
12.07.2019

Մոտքւ վիզաների և հրավերի տեսակները

Օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն իրականացվում է վիզաների հիման վրա: Այստեղ խոսվելու է ՀՀ սահմանը հատելու համար անհրաժեշտ վիզաների տեսակների մասին։ 

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանում շահութահարկի հաշվարկն ու վճարումը

2010թ դեկտեմբերի 22-ին ընդունվել է "Եկամտահարկի մասին"նոր օրենքը։ Սույն օրենքը սահմանել է եկամտահարկի վճարման նոր պայմանները, կարգը և դրույքաչափերը: 

Ավելին
12.07.2019

Налог с оборота в Армении как альтернатива НДС и налогу на прибыль

2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել "Շրջանառության հարկի մասին" ՀՀ օրենքը, որը սահմանել է նոր հարկատեսակ և որոշակի փոփոխություններ կատարել հայ գործարարների համար հարկերի վճարման կարգում: 

Ավելին
12.07.2019

Շահութահարկի դրույքաչափերը եւ վճարողները Հայաստանում

Ռեզիդենտների համար հարկման օբյեկտ է հանդիսանում Հայաստանի տարածքում ստացված շահույթը, իսկ ոչ ռեզիդենտների համար՝ հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող շահույթը: 

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելումը և դադարումը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերումը և դադարեցումը կարգավորող նորմերն ամրագրված են "Քաղաքացիության մասին" Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի օրենքում: 

Ավելին
12.07.2019

Արժեթղթերի տեսակները Հայաստանում

Արժեթղթերը սահմանված ձև ունեցող, պարտադիր վավերապայմաններ և գույքային իրավունքները հաստատող փաստաթղթեր են, որոնց իրականացումը կամ փոխանցումը հնարավոր է միայն դրանց ներկայացման ժամանակ: 

Ավելին
12.07.2019

ՏՏ ոլորտի պետական աջակցություն

Վերջին տարիների ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվորեն զարգանում է և մնում է մեր երկրի տնտեսության համար ամենահեռանկարային ուղղություններից մեկը: 

Ավելին
12.07.2019

ՀՀ ռեզիդենտի կարգավիճակի ձեռքբերում

Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ցանկանում է բնակվել Հայաստանում կամ ցանկանում է ընդհանուր կարգով ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, ապա նա առաջին հերթին պետք է ձևակերպի այն փաստաթղթերը, որոնք իրավունք կտան օրինական մնալ ՀՀ տարածքում և ստանալ կացության կարգավիճակ:

Ավելին
12.07.2019

ԱՊՀ երկրների իրավական համագործակցությունը քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական իրավունքի ոլորտում

Միջազգային իրավական համագործակցությունը ժամանակակից դարաշրջանում կարևւոր նշանակություն է ձեռք բերում մասնակիցների միջև տնտեսական, անձնական և ընտանեկան հարաբերություններում մ օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ: 

Ավելին
12.07.2019

Մրցակցության պաշտպանությունը Հայաստանում

Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել և զարգանում են շուկայական հարաբերությունները։ Շուկայական հարաբերությունների հիմքը միշտ եղել է մրցակցությունը շուկայի սուբյեկտների միջև, որը թույլ է տալիս շուկային կայուն զարգանալ և ապահովել իրավունքի սուբյեկտների հավասարությունը ։  

Ավելին
12.07.2019

Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի ժամանակ վաճառողների եւ գնորդների պարտավորությունները չկատարելը

Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրեր կնքելիս կարող են առաջանալ իրավիճակներ, որոնց դեպքում պարտավորությունները չեն կատարվում, կամ դրանց կատարումն անհնարին է դառնում։  Ապրանքների միջազգային առք ու վաճառքը կարգավորվում է 1980 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայով, որի մասնակիցն է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ։

Ավելին
12.07.2019

Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի գործարքների կնքում ' համաձայն ՄԱԿ-ի 1980 թ. Վիեննայի կոնվենցիայի

Ժամանակակից աշխարհում առևտուրը դուրս է եկել առանձին պետությունների շրջանակներից և ձեռքը բերել միջազգային մասշտաբներ։Իրացման շուկաների ընդլայնմամբ և նոր տեխնիկական միջոցների ի հայտ գալով ՝ Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտները հնարավորություն են ունենում առանց որևէ հատուկ դժվարությունների գտնել կոնտրագենտներ և վաճառել ապրանքներ այլ երկրներում։

Ավելին
12.07.2019

Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչումը եւ կատարումը Հայաստանում

Նյու Յորքի կոնվենցիան ճանաչման և կատարման օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների 1958թ. կարգավորում է առանձնահատկությունները ճանաչման և կատարման որոշումների օտարերկրյա արբիտրաժներում

Ավելին
12.07.2019

Ապրանքային նշանների գրանցումը և օգտագործումը Հայաստանում

Այս հոդվածում մենք կքննարկենք Հայաստանի ապրանքային նշանները և սպասարկման նշանները: Ապրանքային նշանը և սպասարկման նշանը (այսուհետ ՝ ապրանքային նշաններ) իրենից ներկայացնում են ցանկացած գրաֆիկական նշումներ, որոնց շնորհիվ հնարավորություն կա որոշ անձանց ապրանքները (ծառայությունները) տարբերել այլ ապրանքներից (ծառայություններից) ։

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ոլորտի կարգավորումը

Օտարերկրյա ներդրողներ են համարվում օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացիները, միջազգային կազմակերպությունները, որոնք ներդրումներ են կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում: Օտարերկրյա ներդրումներ ասելով հասկանում են գույքի ցանկացած տեսակ ՝ ֆինանսական միջոցներ եւ մտավոր արժեքներ, որոնք անմիջականորեն ներդրվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող գործունեության ոլորտում ՝ շահույթ (եկամուտ) ստանալու կամ այլ օգտակար արդյունքի հասնելու նպատակով:

Ավելին
12.07.2019

Բիզնեսի վարում ազատ տնտեսական գոտում

2011 թ. ուժի մեջ է մտել ՛՛Ազատ տնտեսական գոտիների՛՛ մասին ՀՀ օրենքը: Օրենքը սահմանում է մի շարք արտոնություններ ՀՀ տարածքում գործող որոշ գոտիներում բիզնեսի համար ։  Այդ գոտիների ստեղծման լիազորությունները վերապահվել են ՀՀ կառավարությանը ։  Այն իր հերթին ամրագրում է նրանց գործունեության կարգը։ Ազատ տնտեսական գոտիները ստեղծվել են Հայաստանում տեխնոլոգիական զարգացման առաջընթացին նպաստելու, երկրի տնտեսության ամրապնդման, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով ։  Հարկ է նշել, որ ԱՏԳ-ում իր միջոցների ներդրումը շատ շահավետ և գրավիչ է օտարերկրյա ներդրողների համար, քանի որ կառավարությունը նրանց համար ստեղծում է անհրաժեշտ պայմաններ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

Ավելին
12.07.2019

Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

Ավելին