Իննա Համբարցումյան

Մտավոր սեփականության պաշտպանությունը ծրագրային ապահովման Ուկրաինայում

Ծրագրային ապահովման սեփականությունը

Ամբողջական փաթեթը փաստաթղթերի եւ խորհրդակցությունների.

Հեղինակային իրավունքի ձևավորում

Նաև հեղինակային հատկացումների և ռոյալթիների ապահովում։

Գործընկերությունների և ներդրումների ձևավորում

Փաստաթղթային ձևակերպում և պաշտպանություն անբարեխիղճ կոնտրագենտներից:

Երրորդ անձանց պահանջներից պաշտպանություն

Աջակցություն իրավաբանական անձանց պարտքերի գանձման (բռնագանձման) գործում